آخرین ویدیو ها

ویدیو - ولی عصر

«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
«ایوان انتظار» میدان ولیعصر (عج) در 7 طبقه زیر زمین آماده بهره برداری است. از فضای ٤٢ هزار مترمربعی «ایوان انتظار»، ٣ هزار مترمربع به اجرای برنامه های فرهنگی اختصاص داده شده است. در «ایوان انتظار» مردم می توانند با استفاده از 45 دستگاه
بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از بیمارستان ولی عصر (عج) رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه معاون درمان، رییس اداره نظارت بر درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه بصورت سرزده از مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) بازدید کرد. به گزارش
در بین غواصان بسیجی شهید سعید حمیدی اصل شهیدی از دیار خوزستان هم وجود دارد شهیدی که همیشه خنده بر لب داشت و در شب عملیات هر دوپای خودرا از دست داد و برای اینکه گردان لو نرود دهان خود را پر از گل کرد و به شهادت رسید و فردای روز عملیات در حین عقب نشینی
در بین غواصان بسیجی شهید سعید حمیدی اصل شهیدی از دیار خوزستان هم وجود دارد شهیدی که همیشه خنده بر لب داشت و در شب عملیات هر دوپای خودرا از دست داد و برای اینکه گردان لو نرود دهان خود را پر از گل کرد و به شهادت رسید و فردای روز عملیات در حین عقب نشینی
در بین غواصان بسیجی شهید سعید حمیدی اصل شهیدی از دیار خوزستان هم وجود دارد شهیدی که همیشه خنده بر لب داشت و در شب عملیات هر دوپای خودرا از دست داد و برای اینکه گردان لو نرود دهان خود را پر از گل کرد و به شهادت رسید و فردای روز عملیات در حین عقب نشینی