آخرین ویدیو ها

ویدیو - فرزاد فرزین

تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
تقلید صدای محمد علیزاده (هواتو کردم)، فرزاد فرزین (بیا بیا) و شهرام شکوهی ( دل دیوونه) و شوخی و تقلیدصدای خواننده آهنگ معروف (بیا کنارم) توسط عباس رضازاده شومن و مقلد صدای برتر کشور در شیراز (برنامه اختصاصی برگزارشده توسط ایران مراسم) - تلفن هماهنگی
چه خوب شد به دنیا اومدی چه خوب تر كه دنیای من شدی دنیای من ، فرزاد جان ، میلادت مبارك ﮐﻞ ﺩُﻧﯿــﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﺍﻣــــﺎ .. ﺩﻭﺳــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗـــــــﻮ ... ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ..❤F❤ امروز
چه خوب شد به دنیا اومدی چه خوب تر كه دنیای من شدی دنیای من ، فرزاد جان ، میلادت مبارك ﮐﻞ ﺩُﻧﯿــﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﺍﻣــــﺎ .. ﺩﻭﺳــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗـــــــﻮ ... ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ..❤F❤ امروز
چه خوب شد به دنیا اومدی چه خوب تر كه دنیای من شدی دنیای من ، فرزاد جان ، میلادت مبارك ﮐﻞ ﺩُﻧﯿــﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﺍﻣــــﺎ .. ﺩﻭﺳــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗـــــــﻮ ... ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ..❤F❤ امروز