آخرین ویدیو ها

ویدیو - گروه جهادی السابقون

جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
جمعی از دانشجویان و طلاب مسجد حجازی اهواز گروه جهادی را جهت خدمت و محرومیت زدایی در مناطق محروم تشکیل دادند و این گروه را به نام سردار رشید اسلام مزین کردند و *گروه جهادی شهید موسی اسکندری* نام نهادند . به لطف الهی و با کمکهای مردمی و خیرین در نوروز
گروه جهادی عماریون حوزه 5 امام باقر(ع) جهت خدمت رسانی به محرومین و مستضعفین ، از تاریخ27تیرماه الی 2مرداد 1395 در روستای قالینی از توابع بخش خفر جهرم حضور یافت. در این اردو، جهادگران گروه "عماریون " متشکل از 51نفر برادر و 11نفر خواهر ، اقدام به فعالیت
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند.
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای
گروه جهادی شهید رجایی به مناطق محروم استان بندرعباس- شهرستان میناب و بخش سندرک رفته اند اما این بار برخلاف گذشته نه برای لوله کشی آب و یا ساخت مدرسه و مسجد، این بار برای برگزاری جشن عقد 110 زوج کم بضاعت که توان برپایی جشن ازدواج خود را نداشته اند. برای