آخرین ویدیو ها

ویدیو - اقتصاد کشور

شبکه تهران- 4 آبان 94- 18:30| رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نزدیک شدن زمان رفع تحریم های نظام بانکی گفته برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی به 800 تا هزار و 63 هزار میلیارد تومان در سال نیاز داریم که بخشی از آن را می توان از ابزارهای فناوری
شبکه تهران- 4 آبان 94- 18:30| رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نزدیک شدن زمان رفع تحریم های نظام بانکی گفته برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی به 800 تا هزار و 63 هزار میلیارد تومان در سال نیاز داریم که بخشی از آن را می توان از ابزارهای فناوری
شبکه تهران- 4 آبان 94- 18:30| رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نزدیک شدن زمان رفع تحریم های نظام بانکی گفته برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی به 800 تا هزار و 63 هزار میلیارد تومان در سال نیاز داریم که بخشی از آن را می توان از ابزارهای فناوری
شبکه خبر- 28 شهریور 94- 08:30| نمایندگان اقتصادی 10 کشور اروپایی این هفته به تهران می آیند. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شناسایی ظرفیت های اقتصادی و شناسایی بنگاه هایی که توان سرمایه گذاری مشترک با شریک خارجی دارند در برنامه ریزی برای توسعه
شبکه خبر- 28 شهریور 94- 08:30| نمایندگان اقتصادی 10 کشور اروپایی این هفته به تهران می آیند. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شناسایی ظرفیت های اقتصادی و شناسایی بنگاه هایی که توان سرمایه گذاری مشترک با شریک خارجی دارند در برنامه ریزی برای توسعه
شبکه خبر- 28 شهریور 94- 08:30| نمایندگان اقتصادی 10 کشور اروپایی این هفته به تهران می آیند. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شناسایی ظرفیت های اقتصادی و شناسایی بنگاه هایی که توان سرمایه گذاری مشترک با شریک خارجی دارند در برنامه ریزی برای توسعه
شبکه خبر- 28 شهریور 94- 08:30| نمایندگان اقتصادی 10 کشور اروپایی این هفته به تهران می آیند. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شناسایی ظرفیت های اقتصادی و شناسایی بنگاه هایی که توان سرمایه گذاری مشترک با شریک خارجی دارند در برنامه ریزی برای توسعه