آخرین ویدیو ها

ویدیو - آهنگ فوق العاده شاد

اجرای ترانه "لیلی" در خندوانه. «یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود / واسه زندگی همه چی آسون بود / هر کی کارشو می کرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود / یکی اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده / یکی رو می خواد اسمش لیلی، آره درسته مجنون
اجرای ترانه "لیلی" در خندوانه. «یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود / واسه زندگی همه چی آسون بود / هر کی کارشو می کرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود / یکی اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده / یکی رو می خواد اسمش لیلی، آره درسته مجنون
اجرای ترانه "لیلی" در خندوانه. «یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود / واسه زندگی همه چی آسون بود / هر کی کارشو می کرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود / یکی اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده / یکی رو می خواد اسمش لیلی، آره درسته مجنون
اجرای ترانه "لیلی" در خندوانه. «یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود / واسه زندگی همه چی آسون بود / هر کی کارشو می کرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود / یکی اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده / یکی رو می خواد اسمش لیلی، آره درسته مجنون
اجرای ترانه "لیلی" در خندوانه. «یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود / واسه زندگی همه چی آسون بود / هر کی کارشو می کرد ، حالشو میبرد ، تکلیف رزاش معلوم بود / یکی اومد گفت حالش بده قلبشو انگار طوفان زده / یکی رو می خواد اسمش لیلی، آره درسته مجنون
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق
خیلی قشنگه ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ وقتی روز تولدمو هنوز می بینم که یادته می دونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه وقتی که تو عکسامونو دور نریختی و هنوزم تو اتاقته می دونم که جای من مث اون روزا توی قلبت ثابته برمیگردی پیشم مگه نه دنیای من باز عشق