آخرین ویدیو ها

ویدیو - کره جنوبی به انگلیسی

مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ
مجموعه هنرسرای جاوید، آماده ارائه خدمات اسکن و پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس شما عزیزان می باشد. برای نخستین بار در کره جنوبی پزشکان موفق به کاشت استخوان پاشنه از پیش پرینت شده ای درون پای یک بیمار دارای تومور شدند. جنس این استخوان تیتانیوم و به رنگ