آخرین ویدیو ها

ویدیو - بابک جهانبخش فراموش کردم

دیروز داخل سایته یه سوال مطرح کردمامروز رفتم دیدم همون سوالو مطرح کردن پایینش زدن سوال ازمون استخدامی ناسا من به خودم شک کردم فرار مغزها نشدم چراツ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﻡ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ
دیروز داخل سایته یه سوال مطرح کردمامروز رفتم دیدم همون سوالو مطرح کردن پایینش زدن سوال ازمون استخدامی ناسا من به خودم شک کردم فرار مغزها نشدم چراツ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﻡ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ
دیروز داخل سایته یه سوال مطرح کردمامروز رفتم دیدم همون سوالو مطرح کردن پایینش زدن سوال ازمون استخدامی ناسا من به خودم شک کردم فرار مغزها نشدم چراツ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﻡ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ