آخرین ویدیو ها

ویدیو - جملات بسیار زیبای عاشقانه

دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.
دکلن گلبریت (Declan Galbraith) یک خوانندهٔ انگلیسی با تبار اسکاتلندی و ایرلندی است در سال ۲۰۰۲ در استادیوم اودیسه در بلفاست با خواندن آهنگ "به من بگو چرا" (Tell Me Why) چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. او که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت امروز ۲۳ ساله است.